Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2014-2015 από το Ίδρυμα Λεβέντη

ΙΔΡΥΜΑ A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
«Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας»
**************
/
Μια σημαντική πτυχή της δυναμικής παρουσίας του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη αποτελούν οι Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε το 1999 με γνώμονα την προαγωγή του Ολυμπιακού Ιδεώδους, που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα τελευταία 16 χρόνια, πάνω από 400 υποτροφίες προσέφεραν τη δυνατότητα σε αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων από την Ελλάδα και την Κύπρο να αφοσιωθούν απρόσκοπτα στην προετοιμασία για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπογραμμίζοντας την έμπρακτη στήριξη του Ιδρύματος στους νέους και στον ελληνικό αθλητισμό.

Προκήρυξη

 Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (A. G. Leventis Foundation) προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση είκοσι πέντε (25) «Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας» σε αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων, εν όψει της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 

1.       Υποτροφίες
          Κατά την αδέσμευτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, χορηγούνται είκοσι πέντε (25) αθλητικές υποτροφίες ετήσιας διάρκειας και ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ έκαστη, σε αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα ή την Κύπρο, που αγωνίζονται σε ατομικά ολυμπιακά αθλήματα. 
2.       Δικαίωμα Υποψηφιότητας
          Υποψηφιότητες δύνανται να υποβάλλουν αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων από την Ελλάδα ή την Κύπρο.           
         Αθλητές στους οποίους χορηγήθηκε υποτροφία στο παρελθόν έχουν τη δυνατότητα να τη διεκδικήσουν ξανά και να τους χορηγηθεί εκ νέου. 
Θα προτιμηθούν αθλητές και αθλήτριες που δεν έχουν χορηγούς ή/και δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
3.       Υποβολή Υποψηφιότητας 
(α)     Διαδικασία υποβολής:
          Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται μέσω ειδικού εντύπου, το οποίο θα διατεθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη στις αθλητικές ομοσπονδίες και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 Η αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει και τους όρους δέσμευσης που οφείλει να τηρήσει ο υποψήφιος σε περίπτωση χορήγησης της υποτροφίας, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά : 
(ι)        Βιογραφικό σημείωμα (αθλητικό και σπουδών).
(ιι)       Βεβαίωση της αρμόδιας ομοσπονδίας για το τρέχον έτος περί των αθλητικών επιδόσεων που επικαλείται ο υποψήφιος.
(ιιι)      Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει τυχόν υποτροφίες ή χορηγίες που έχει ήδη λάβει. 
          Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
(β)     Χρόνος υποβολής:
          Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές και θα παραλαμβάνονται έως και την 1η Δεκεμβρίου 2014. Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν ύστερα από την ημερομηνία αυτή, έστω και αν παραληφθούν, δεν θα γίνονται δεκτές. 
(γ)     Τόπος υποβολής:
          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα της εταιρείας W&W 210 8651078, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 16:00, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη www.agleventisfoundation.org
 Ο φάκελος της υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας W&W, Πατησίων 141, 11251, Αθήνα, έως την 01/12/2014, από τη σφραγίδα του οποίου θα προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης. 
4.       Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
          Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη θα αναθέσει την κρίση των φακέλων υποψηφιότητας σε ορισθείσα Επιτροπή. Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως με βάση τις αθλητικές επιδόσεις του 2014 και την προοπτική επιτυχιών στους επερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες.
 5.       Ανακήρυξη Υποτρόφων
          Η επιλογή των υποτρόφων θα τεθεί στην αδέσμευτη κρίση της Επιτροπής, που  έχει ήδη ορίσει το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και θα εγκριθεί τελικώς από το Δ.Σ. του Ιδρύματος.
          Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των υποτρόφων στην Αθήνα κατά την τελετή απονομής των υποτροφιών συνιστά απαραίτητο όρο για τη χορήγηση της υποτροφίας. 
6.       Καταβολή Υποτροφιών
          Οι υποτροφίες θα καταβληθούν στους επιτυχόντες κατά τη διάρκεια τελετής, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στους βραβευθέντες με επιστολή από το Ίδρυμα. 
7.       Ερμηνεία των Όρων του Διαγωνισμού
          Tο Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ερμηνεύει και συμπληρώνει ελεύθερα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
8.       Αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού
          Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει μία ή/και περισσότερες υποτροφίες σε περίπτωση που κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι υποψήφιοι δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.
           Οι διαγωνιζόμενοι διά μόνης της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.
                                                                                    Αθήνα, Οκτώβριος 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια: